За поръчки
0885 306 305 Ще бъдем отново на линия от 9 до 18ч. или
linkedin icon facebook icon
076898475
литра доставени

Новини

През януари изтича крайният срок за регистрация по Закона за горивата

Уважаеми клиенти и партньори,


Във връзка с промените в Закона за горивата (ЗАРИДСНПНП), на 27.01.2020г. предстои да изтече срокът за регистрация на търговците и част от потребителите на горива, а засегнатите лица са именно:


Чл. 2. (1) По смисъла на този закон икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, са:
1. търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход;
2. търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход;
3. съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове;
4. транспорт на нефт и продукти от нефтен произход;
5. пълнене на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове;
6. дистрибуция на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG);
7. временно съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на
регистрирани получатели, по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

 

Пояснение на понятията се дава в допълнителните разпоредби, това са и част от тях:

4. "Търговия на едро" е разпространение, безвъзмездно или възмездно, на нефт и/или продукт от нефтен произход на територията на страната, придобити, включително от внос и вътрешнообщностни ристигания, произведени, преработени или добити от разпространителя, с изключение на търговията на дребно.
5. "Търговия на дребно" е:
а) продажба на нефт и продукти от нефтен произход на крайни потребители чрез бензиностанции и/или
б) зареждане на резервоари на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, чрез вътрешен обект с изключение на зареждане от земеделски стопанин, регистриран по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители.
6. "Бензиностанция" е трайно прикрепен към недвижим имот обект, отговарящ на изискванията на Закона за устройство на територията, предназначен за непосредствено зареждане на пътни превозни средства на територията на обекта.
7. "Вътрешен обект" е трайно прикрепен към недвижим имот обект, предназначен за зареждане на пътни превозни средства, извънпътна техника и механизация, използвани за собствени нужди, който отговаря на Закона за устройство на територията, освен в случаите на извършване на дейност по чл. 2, ал. 1, т. 7.


Целият текст на закона можете да намерите тук:
https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137185952


Наредбата към закона урежда процедурите по регистрация, можете да я намерите тук:
https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=139737


Успоредно с това, предстои да бъде разгледан законопроект с допълнителни промени в изискванията за регистрация. Това би могло да доведе до ново отлагане на към момента валидния краен срок за регистрация – 27.01.2020 г.


Екипът на Горрел остава на разположение за бъдещи въпроси по промените в нормативната уредба, касаеща сектора.